Regulamin
Regulamin usług KURIER-EURO SP. Z O.O.

1. Standardowa paczka

Przesyłki o średniej wadze do ok. 31 kg. pakujemy w standardowe opakowania kartonowe. Wnętrze przesyłki należy wypełnić po brzegi. Jeśli twój karton jest odrobinę za duży to wolną przestrzeń w kartonie wypełnij kawałkami zmiętej gazety. Paczkę należycie oklejamy, tak aby zminimalizować ryzyko przypadkowego otwarcia przesyłki. Do oklejania paczek stosuje się szerokiej taśmy klejącej- winylowej. Jeśli zajdzie potrzeba na przesyłce możesz umieścić takie napisy lub nalepki ostrzegawcze jak UWAGA, SZKŁO, GÓRA, DÓŁ, OSTROŻNIE itp. Napisy tego rodzaju powinny być odporne na działanie wody.

2. Szkło

Do pakowania wyrobów szklanych jak szkło ozdobne, lustra, czy różnego rodzaju szklane wyposażenie domów prosimy stosować folie bąbelkową. Duże płaszczyzny szklane jak lustra najlepiej zabezpieczyć płatami kartonów, a dopiero potem owinąć folią bąbelkową. Filiżanki, dzbanki i tego typu niewielkie szklane wyroby prosimy pakować w opakowania kartonowe. Ważne jest aby pakowany przedmiot został zapakowany tak aby uniknąć przesunięć podczas transportu. Najlepiej wolną przestrzeń wypełnić gazetą, papierem itp.

3. Przesyłki gabarytowe

Duże przesyłki jak sofy, kanapy, motory, rowery, i inne prosimy opakować płatami kartonowymi. Rowery i motory powinny być tak przygotowane do wysyłki, aby nie narażały na uszkodzenie innych paczek w transporcie. Prosimy przed wysyłką złożyć kierownicę, odkręcić pedały, i wykręcić siodło roweru lub motoru, następnie wszelkie odkręcone części dołączyć do jednego z boków przesyłki.

4. Ładunki handlowe

Do transportu ładunków handlowych jak artykuły spożywcze lub budowlane stosujemy palety euro. Bardzo ciężkie ale niewielkie ładunki jak odlewy, czy części mechaniczne najlepiej umieścić w drewnianych skrzyniach.

JEŚLI MASZ JAKIEŚ NIETYPOWE PYTANIE BĄDŹ NIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE Z OPAKOWANIEM PRZESYŁKI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SŁUŻYMY RADĄ.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH


§ 1


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez KURIER EURO SP. Z O.O. -w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej Klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami.

2. KURIER EURO SP. Z O.O. wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przesyłanie i doręczanie przesyłek samodzielnie oraz przy pomocy innych osób i jej agentów.

3. Za działania osób , którymi się KURIER EURO SP. Z O.O. posługuje przy wykonaniu zlecenia, KURIER EURO SP. Z O.O. odpowiada wobec Zleceniodawców, jak za działania własne.

4. Siedzibą Kurier Euro Sp. z o. o. jest Łódź. Adres do korespondencji to ul. Banachiewicza 69, 91-164 Łódź. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000473321 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 9471982639 .

§ 2


Zakres działalności KURIER EURO SP. Z O.O. obejmuje obszar Europy.

§ 3


1. Umowa o świadczenie usług kurierskich pomiędzy KURIER EURO SP. Z O.O. a Zleceniodawcą zostaje zawarta w momencie akceptacji przez zleceniodawcę szczegółowych warunków umowy (w tym wynagrodzenia) proponowanych przez Kurier Euro w odpowiedzi na złożone zamówienie. Po akceptacji Kurier Euro Sp. z o. o. Przesyła zleceniodawcy fakturę pro forma.

2. Pomiędzy Kurier Euro a zleceniodawcą dopuszcza się możliwość skłądania wiążących oświadczeń woli drogą elektroniczną. Składając zamówienie tą drogą zleceniodawca potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.

3. W innych wypadkach przed zawarciem umowy, Zleceniodawcajest informowany o treści niniejszego regulaminu

4. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza znajomość niniejszego regulaminu. Regulamin zaczyna wiązać strony, jako integralna część zawartej umowy o świadczenie usług kurierskich, od momentu złożenia zamówienia w sposób opisany w § 4 niniejszedo Regulaminu.

§ 4


Tryb przyjmowania i doręczania przesyłek.

1. Zleceniodawca zgłasza do KURIER EURO SP. Z O.O. chęć nadania przesyłki wypełniając formularz zgłoszeniowy "zamów paczkę międzynarodową" lub "zamów ładunek handlowy".

2. Formularz jest dostępny w punktach obsługi klienta Kurier Euro Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.http://kurier-euro.pl/. Złożenie formularza może nastąpić w formie pismenej; drogą mailową lub poprzez jego wypełnienie i wysłanie z pomocą strony internetowej www.http://kurier-euro.pl/.

3. Po odebraniu wypełnionego formularza Kurier Euro przyjmuje zamówienie i potwierdza jego treść przesyłając potwierdzenie pisemnie lub drogą mailową. Po akceptacji przez obie strony szczegółowych warunków umowy przesyłka jest odbierana od Zleceniodawcy i doręczana do adresata

4.Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego,

5.Kopię listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca, druga kopia przeznaczona jest dla KURIER EURO SP. Z O.O. , umieszczane jest na niej potwierdzenia odbioru z podpisem odbiorcy, datą i godziną otrzymania przez niego przesyłki natomiast trzecia kopia pozostaje u adresata.

6. Przesyłka doręczana jest na adres wskazany w liście przewozowym.

7. W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.

8. W przypadku nieobecności adresata, KURIER EURO SP. Z O.O. pozostawia awizo, w którym wskazany jest kontakt z KURIER EURO SP. Z O.O. Termin na kontakt z KURIER EURO SP. Z O.O. wynosi 3 dni i jego bieg rozpoczyna się dnia następnego po awizowaniu przesyłki. W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.

§ 5


1. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać KURIER EURO SP. Z O.O. przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.

2. Jeżeli przesyłka, ze względu na swe właściwości lub zawartość wymaga opakowania, Zleceniodawca jest zobowiązany oddać ją w opakowaniu.

3. Masa opakowania oraz zabezpieczenia są wliczane do masy przesyłki.

4. W wypadku rażących braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki KURIER EURO SP. Z O.O. może odmówić przyjęcia jej do przewozu.

§ 6


1. KURIER EURO SP. Z O.O. nie przyjmuje do przewozu:

A/ przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności : materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję,

B/ przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

C/ przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonane usługi kurierskiej przy użyciu posiadanych przez KURIER EURO SP. Z O.O. środków i urządzeń transportowych,

D/ przesyłek zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,

E/ innych przesyłek, których przewóz jest zakazany przepisami obowiązującego prawa,

F/ przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki,

§ 7


1. Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres odbiorcy, który podany jest jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać w szczególności kod pocztowy odbiorcy.

2. KURIER EURO SP. Z O.O. może przyjąć do przewozu przesyłkę, na której brak jest kodu lub podane dane adresowe są nieczytelne, tylko w sytuacji, kiedy Zleceniodawca złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne nie doręczenie przesyłki lub opóźnienie w doręczeniu, a także za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia przesyłki.

§ 8


KURIER EURO SP. Z O.O. może odmówić wykonania usługi w przypadkach:

1. kiedy istnieje czasowo – przestrzenna niemożliwość wykonania usługi kurierskiej,

2. kiedy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej niezgodności, stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklaracją może dokonać również podmiot wykonujący usługę w imieniu Kurier Euro Sp. z o. o.

3. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę.

§ 9


KURIER EURO SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach:

1. Jeżeli adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2. Przesyłka została źle zaadresowana, w szczególności kiedy występuje błąd w nazwisku odbiorcy, nazwie firmy, nazwie ulicy, numerze kodu i miejscowości odbiorcy,

3. Jeżeli zawartość faktyczna przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy wysłaniu.

§ 10


1. Opłata za przesyłki jest wnoszona na podstawie faktury pro forma wysyłanego w formie elektronicznej, przed wykonaniem usługi. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo ze Zleceniodawcą, w zależności od tego czy usługa jest jednorazowa czy wielokrotna. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego cennika lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia. W przypadku rezygnacji z usługi wpłacona kwota podlega zwrotowi z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Kurier Euro Sp. z o. o. na poczet wykonania umowy.

2. Kurier Euro Sp. z o. o. udzieli zleceniodawcy upustu w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia z tytułu złożonego zamówienia. Udzielenie upustu jest możliwe w wypadku, gdy zleceniodawca dokona płatności przed terminem określonym przez strony w zawartej umowie (SKONTO).

3. Jeżeli zgodnie z umową zapłata wynagrodzenia ma nastąpić na rachunek bankowy Kurier Euro Sp. z o. o. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania świadczenia na rachunku bankowym Kurier Euro Sp. z o. o.

4. Jeżeli zleceniodawca zawarł umowę w zakresie swej działalności gospodarczej lub zawodowej Kurier Euro Sp. z o. o. ma prawo obciążyć go dodatkową opłatą w wysokości poniesionych przez Kurier Euro Sp. z o. o. kosztów zważenia, magazynowania, a także dodatkowego wynagrodzenia i innych obciążeń jakie Kurier Euro poniesie wobec podwykonwaców wykonującyh przewóz, które powstały w szczególności wskutek:

a. niewłaściwego opakowania przesyłki,

b. wyższej niż deklarowana w zamówieniu masy przesyłki,

c. niezgodności wymiarów przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu.

5. Dodatkowa opłata będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia zleceniodawcy stosownej noty obciążeniowej.

§ 11


Dopóki przesyłka znajduje się u KURIER EURO SP. Z O.O., KURIER EURO SP. Z O.O. przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi kurierskiej.

§ 12


Otwarcie przesyłki i sprawdzenie jej zawartości przez KURIER EURO SP. Z O.O. może nastąpić jedynie na żądanie osób i organów uprawnionych do tego przez przepisy prawa.

§ 13


W razie opóźnienia w doręczeniu przesyłki odbiorca, w obecności przedstawiciela KURIER EURO SP. Z O.O. spisuje protokół.W protokole umieszczona zostaje: data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia w doręczeniu przesyłki, podana przez przedstawiciela KURIER EURO SP. Z O.O.Protokół jest podpisywany przez odbiorcę i przedstawiciela KURIER EURO SP. Z O.O.

§ 14


Odpowiedzialność KURIER EURO SP. Z O.O. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania odbiorcy ogranicza się do odszkodowania w wysokości zwykłej wartości przesyłki

§ 15


1.Reklamacje związane z nie doręczeniem przesyłki, opóźnieniem w jej doręczeniu, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane w biurze KURIER EURO SP. Z O.O. lub listem poleconym wysłanym na adres Kurier Euro Sp. z o. o.

2. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje następującym podmiotom:

A/ Zleceniodawcy,

B/ Odbiorcy ( adresatowi przesyłki) – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń,

3. Reklamacje powinny być zgłoszone niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

4. Reklamacja nie będzie rozpoznawana jeżeli:

A/ została uzupełniona po upływie 14 dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia,

B/ jest nieścisła lub niekompletna,

C/ została wniesiona przez osobę nieuprawnioną,

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

A/ nazwę ( lub imię i nazwisko) osoby występującej z reklamacją,

B/ tytuł reklamacji,

C/ udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych,

D/ potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),

E/ kwotę roszczenia reklamacyjnego,

F/ dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewóz przesyłki,

G/ wykaz załączników do reklamacji,

H/ podpis osoby reklamującej

6. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w § 15 ust. 5 niniejszego regulaminu KURIER EURO SP. Z O.O. informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.

7. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni Reklamacja jest rozpoznawana niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

8. Reklamacja jest rozpoznawana niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

9. KURIER EURO SP. Z O.O. powiadamia osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 16


1.Regulamin jest integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Kurier Euro Sp. z o. o. a zleceniodawcą oraz stanowi załącznik do formularza zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 W każdym czasie .jego treść jest dostępna na stronie internetowej www.kurier-euro.pl

2. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem przed złożeniem zamówienia KURIER EURO SP. Z O.O.

3. Ewentualne spory dotyczące Umowy przewozu rozstrzygane będą przez zainteresowane strony w drodze negocjacji, a w razie niedojścia do porozumienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Kurier Euro Sp. z o. o.
Opinie Klientów
  • Dzien dobry, chcialam podziekowac...

  • Transport bez żadnych problemów...

  • Polecam tego przewoźnika. Rzetelnie i na czas...

  • Wszystko super, szczególnie nad wymiar pozytywny k...

  • Przewoźnik wywiazal sie z zadania tak jak powinien...

Sprawdź przesyłkę DPD
Podaj numer przesyłki by sprawdzić jej położenie.

Przesyłki z PolskiPrzesyłki międzynarodowe

Sprawdź przesyłkę GLS


Pogoda w Europie: